Projektas

LABT projektas

PDB

Lietuvos ETD IS

Statistika

Publikacijos

LABT - Lietuvos ETD informacijos sistema

Lietuvos ETD informacijos sistema
 

Aleph Lietuvos ETD katalogas (etd.library.lt)

NDLTD NDLTD suvestinis katalogas

NDLTD Lietuvos ETD NDLTD suvestiniame kataloge

PDF Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos kūrimo nuostatai

PDF Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos kūrimo nuostatų patvirtinimo

 

ETD pateikimas ir administravimas


LABT Lietuvos ETD IS talpykla (etd.elaba.lt)

 

PDF failų kūrimo programinė įranga

 

Adobe Adobe Acrobat 9 Pro (bandomoji 30 dienų versija)

Adobe Create Adobe PDF Online (PDF kūrimas internete)

Microsoft Office Microsoft Office 2007 priedas (nemokamas priedas dokumentų išsaugojimui PDF formatu)
OpenOffice.org OpenOffice.org (turi galimybę dokumentą išsaugoti PDF formatu)

 

ASU ETD IS

 

ASU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų ele­ktroninių dokumentų informacinės sistemos nuostatai

 

ISMVEU ETD IS

 

ISMVEU magistrų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacinės sistemos nuostatai

 

KTU ETD IS

 

KTU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos nuostatai

KTU rektoriaus įsakymas dėl magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro di­ser­tacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos nuos­ta­tų patvirtinimo

Bendrieji nurodymai magistrantūros baigiamojo darbo ruošimui

Magistrantūros baigiamojo darbo titulinių lapų pavyzdys
Informatikos fakulteto skelbimas (2010-04-23)

 

KU ETD IS

 

KU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elek­troninių dokumentų informacijos sistemos nuostatai

 

LEU ETD IS

 

LEU ETD IS tinklalapis

LEU magistrų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elek­tro­ni­nių dokumentų informacijos sistemos nuostatai

 

LKKA ETD IS

 

LKKA ETD IS tinklalapis

LKKA magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų tei­ki­mo elektroninių dokumentų informacijos sistemai nuostatai

 

LMTA ETD IS

 

LVA studentų ir magistrantų baigiamųjų darbų, o taip pat daktaro di­ser­ta­ci­jų santraukų elektroninių dokumentų informacinės sistemos nuostatai

 

LSMU ETD IS

 

LSMU magistro darbų, daktaro disertacijų arba monografijos santraukų ele­ktroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į Lietuvos moks­lo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei nau­do­ji­mo tvarkos nuostatai

 

MRU ETD IS

 

MRU ETD IS tinklalapis

MRU magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų, jų santraukų elek­tro­ni­nių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į eLABa talpyklas tvarka

 

ŠU ETD IS

 

ŠU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacinės sistemos nuostatai

 

VGTU ETD IS

 

VGTU magistrų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elek­troninių dokumentų informacinės sistemos laikinieji nuostatai

 

VU ETD IS

 

VU ETD IS tinklalapis

VU daktaro disertacijų, jų santraukų bei habilitacijos procedūrai teikiamų moks­lo darbų apžvalgų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkė­limo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sis­temos talpyklas bei naudojimo tvarkos aprašas

VU rektoriaus įsakymas dėl daktaro disertacijų ir jų santraukų bei ha­bi­li­ta­ci­jos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgų elektroninių dokumentų in­for­ma­ci­nės sistemos (VU ETD IS) projekto vykdymo

 

VDU ETD IS

 

VDU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacinės sistemos nuostatai

 

Seminarai

Seminaras – pasitarimas „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ (2004-02-26)

 

Darbotvarkė

Išvados ir rekomendacijos, patvirtintos seminaro–pasitarimo dalyvių

Pranešimai:

UNESCO – Lietuvos ETD projektas Pabaltijo valstijose (prof. A. Targamadzė)

ETD, E-Publishing and Lithuanian Virtual Library (V. Kučiukas)

Pilot ETD Project in Faculty of Informatics (KTU) and Offer of ETDs Submitting Procedures (A. Štreimikis)

Role of Library in Creation of ETD Metadata (L. Bloveščiūnienė)

ETDs Submission Software (A. Franckevičius)

 

Antrasis seminaras – pasitarimas „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ (2004-03-29)

 

Darbotvarkė

Reziumė

Pranešimai:

ETD – Part of Lithuanian Science & Study E-Publishing Project (V. Kučiukas)

Perfomance of UNESCO ETD Project (A. Štreimikis)

Creation, Clustering and Using of ETD Metadata, Submitting Them to NDLTD (L. Bloveščiūnienė)

ETDs Submission Software (A. Franckevičius)

 

Seminaras – pasitarimas „Aktualūs katalogavimo klausimai“
(2004-05-06)

 

Darbotvarkė

Pranešimai:

Lietuvos ETD IS tarnybinė stotis (S. Grigonis)

Lietuvos ETD IS: Informacijos šaltiniai (L. Salelionis)

 

Statistika

(Atnaujinta 2010-01-07)

Institucija BD MD MAD DD DDS HPTMDA Iš viso
KMU 1 489 1 156 39   686
KTU   897     51   948
KU   22         22
LKKA 11 523   1 10   545
LMTA     5       5
LVA   165     51   216
LŽŪU 1 935     24   960
MRU   1 815   15 44   1 874
ŠU   1 348   23 21   1 392
VDA   4         4
VGTU   438   216 219   873
VPU   2 102 3 10 10 1 2 126
VU   672 0 99 95 29 895
VDU   1 219   72 77 1 1 369
ISMVEU 141 30   8 8   179
Iš viso 154 10 659 9 600 641 31 12 094

 

Metai BD MD MAD DD DDS HPTMDA Iš viso
2004   275 5 15 15   310
2005   1 235   66 109   1 410
2006   1 832   100 72   2 004
2007   1 861 3 72 82   2 018
2008   2 064   116 131   2 311
2009 154 3 391 1 231 232 31 4 040
2010   1         1
Iš viso 154 10 659 9 600 641 31 12 094

 

Prieigos statusas Kiekis
Įvedimo metu 2010-01-07
Laisvai prieinamas 3556 7733
Prieinamas tik intranete 4480 1753
Prieinamas tik registruotiems vartotojams 67 11
Neprieinamas 3953 2564
Mišrus 38 33
Iš viso

12 094

 

 

BD – Bakalaurų darbai
MBD – Magistrų darbai
MAD – Meno aspirantų darbai
DD – Daktaro disertacijos
DDS – Daktaro disertacijų santraukos
HPTMDA – Habilitacijos procedūroms teikiamų mokslo darbų apžvalgos
   
KMU – Kauno medicinos universitetas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LKKA – Lietuvos kūno kultūros akademija
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LVA – Lietuvos veterinarijos akademija
LŽŪU – Lietuvos žemės ūkio universitetas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
ŠU – Šiaulių universitetas
VDA – Vilniaus dailės akademija
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VU – Vilniaus universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
ISMVEU – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Klausimus ir pageidavimus siųskite adresu etd@library.lt


 

 

Administratorius Linas Salelionis
© 2003–2010 LABT