Į pradžią

Naujienos

2010-12-08

Konferencija

2010-12-07

LABIIMSPP posėdis

2010-12-06

Konferencija

2010-12-03

OpenAIRE

2010-12-02

LABIIMSPP konsorciumo įsteigimas

2010-01-15

Studija

2009-12-21

LVB

2009-11-23

Konferencija

2009-10-21

Konkursas LABT09

2009-10-20

LABA posėdis

2009-07-22

Mokymai

2009-06-17

Mokymai

2009-06-05

LKBA posėdis

2009-05-06

LABA posėdis

2008-10-31

Studija

2008-10-09

Mokymai

2008-10-08

LABA posėdis

2008-09-30

Studija

2008-09-29

Studija

2008-08-22

Konkursas LABT08

2008-06-06

Kursai

2008-05-21

Seminarai

2008-05-20

PDB pristatymas

2008-03-12

LKBA posėdis

2008-02-19

LABA posėdis

2008-02-15

Seminarai

2008-02-13

LVU ataskaitinė konferencija

Archyvas

Naujienos


2010-12-08

Konferencija „Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės“

2010 m. spalio 21 d. įvyko tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės“. Konferencija vyko Lietuvis Respublikos Seime. Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos ir Lie­tu­vos mokslinių bibliotekų asociacijos įvykusios konferencijos tikslas – su­pa­žin­din­ti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus (vyr. redaktorius, atsakinguosius se­k­re­to­rius, suinteresuotų institucijų atstovus ir kt.) su pasaulinėmis mokslo žurnalų lei­dy­bos, taip pat ir elektroninės, tendencijomis. Plačiau...
Darbotvarkė


2010-12-07

LABIIMSPP konsorciumo susirinkimas

2010 m. gruodžio 16 d. įvyks trečiasis Lietuvos akademinių bibliotekų in­for­ma­ci­nės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo susirinkimas. Susirinkimas vyks Vilniaus uni­ver­si­te­to cen­t­ri­niuo­se rūmuose. Susirinkimo darbotvarkėje numatyta patvirtinti konsorciumo su­tar­ties papildymą, valdybos darbo reglamentą, bus apžvelgiamas valdybos, ad­mi­nis­t­ruo­jan­čios institucijos darbas, pristatomi darbo grupių dėl eLABa, Primo programinės įrangos plėtros ir kiti rezultatai, svarstomas 2011 m. kon­sor­ciu­mo biudžeto projektas, konsorciumo balsų ir įnašų skaičiavimo me­to­di­kos projektas bei paslaugų kainodaros 2011 m. ne konsorciumo nariams siū­ly­mai.


2010-12-06

Konferencija „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos“ (atnaujinta 2010-12-08)

2010 m. gruodžio 11 d. organizuojama konferencija „Mokslinių publikacijų ver­ti­ni­mas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos“. Konferencija vyks Lietuvos mokslų aka­de­mi­jos Didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Kon­fe­ren­ci­jos tikslas – šiandieninės situacijos Lietuvoje svarstomais klau­si­mais api­bū­di­ni­mas pasauliniame kontekste. Plačiau...
Darbotvarkė


2010-12-03

OpenAIRE

OpenAIRE    

Naudodamiesi Gento universitete (Belgija) pradedančia veikti Europos Ko­mi­si­jos sukurta Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra OpenAIRE, Europos mokslininkai, verslo įmonės ir piliečiai gali nevaržomai susipažinti su dokumentais, kuriuose pristatomi ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai. Plačiau...


2010-12-02

LABIIMSPP konsorciumo įsteigimas

    

2010 m. kovo 26 d. pasirašyta Lietuvos akademinių bibliotekų in­formacinės in­fra­struktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) kon­sor­ciu­mo sutartis. Sutartį pasirašė 31 valstybinė Lietuvos mokslo ir studijų in­s­ti­tu­ci­ja.
2010 m. balandžio 9 d. konsorciumo visuotinio susirinkimo nutarimu Vil­niaus universitetas išrinktas konsorciumo administruojančia institucija.
2010 m. spalio 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Re­s­pub­li­kos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus universiteto dėl ben­d­ra­dar­bia­vi­mo įgyvendinant Lietuvos virtualaus universiteto programos uždavinį „Plė­to­ti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę“.


2010-01-15

Primo studija

Primo    

LABT uždavinio tarybos ir Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos 2009 m. spalio 20 d. jungtiniame posėdyje nutarta, kad iki 2009 m. pabaigos bū­tų parengta studija „Paieškos ir pateikimo sistemos Primo taikymo ga­li­my­bės Lietuvos virtualioje bibliotekoje“ ir ją finansuoti iš LABT uždavinio veik­loms, vykdomoms per Kauno medicinos universitetą, skirtų lėšų. Rengiant stu­di­ją da­ly­va­vo 20 ekspertų iš 5 LABT institucijų (Kauno medicinos universiteto, Kau­no technologijos universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Vilniaus uni­ver­si­te­to ir Vytauto Didžiojo universiteto). Ją recenzavo 3 nepriklausomi eks­per­tai iš Vilniaus universiteto. Studijos autoriai, atsižvelgdami į gautą re­cen­zi­ją, stu­di­ją atitinkamai patobulino ir pateikė savo atsiliepimą į re­cen­zen­tų pas­ta­bas. Studijos dokumentai pateikti LABT žiniatinklio skyriaus „Darbuotojams“ sky­re­ly­je „Dokumentacija“.


2009-12-21

Lietuvos virtuali biblioteka

Primo    

Nuo 2009 m. gruodžio 21 d. Lietuvos virtuali biblioteka veikia Primo pagrindu. Primo yra vieno langelio principu veikianti lokalių išteklių (Lietuvos akademinių bib­lio­te­kų tinklo (LABT), įskaitant Lietuvos akademinės e. bibliotekos (eLABa), kny­gos, žurnalai, straipsniai, daktaro disertacijos ir pan.) ir nutolusių išteklių (už­sie­nio bib­lio­te­kų e. ištekliai, prenumeruojamos, kitos duomenų bazės ir pan.) paieškos ir pateikimo sistema.


2009-11-23

Konferencija „Inovatyvumas ir kūrybiškumas e. mokymosi procese“

Lietuvos virtualus universitetas    

2009 m. lapkričio 20 d. Kauno technologijos universitete įvyko Lietuvos vir­tua­laus universiteto programos 2007–2012 m. tarptautinė konferencija „Ino­va­ty­vu­mas ir kūrybiškumas e. mokymosi procese“. Plačiau...


2009-10-21

Supaprastintos skelbiamos derybos LABT09

    

Kauno medicinos universitetas kviečia įvairios paskirties kompiuterių, jų tech­ni­nės, programinės ir kitos įrangos, reikalingos Lietuvos akademinių bib­lio­te­kų tinklo uždaviniui vykdyti, tiekėjus dalyvauti supaprastintose skel­bia­mo­se de­ry­bo­se LABT09 ir pateikti pasiūlymus parduoti įrangą pagal spe­ci­fi­ka­ci­jas, nu­ro­dy­tas LABT09 pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dokumentai


2009-10-20

LABA posėdis

2009 m. spalio 20 d. Kauno medicinos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.


2009-07-22

Darbo Primo sistema mokymai

Primo    

2009 m. liepos 22 d. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo narių ats­to­vams buvo organizuojami darbo bibliotekinės paieškos sistema Primo mo­ky­mai. Mokymai vyko Kau­no technologijos universiteto In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų diegimo centre (Studentų g. 67-201, Kau­nas).


2009-06-17

Darbo Primo sistema mokymai (atnaujinta 2009-11-08)

Primo    

2009 m. birželio 17–18 d. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo narių ats­to­vams buvo organizuojami darbo bibliotekinės paieškos sistema Primo mo­ky­mai. Mokymai vyko Kau­no technologijos universiteto In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų diegimo centre (Studentų g. 67-201, Kau­nas).
Nuotraukos


2009-06-05

LKBA posėdis

2009 m. birželio 4 d. Alytaus kolegijoje įvyko Lietuvos kolegijų bibliotekų aso­cia­ci­jos (LKBA) posėdis.


2009-05-06

LABA posėdis

2009 m. gegužės 6 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.


2008-10-31

Elektroninių dokumentų ilgalaikio išsaugojimo modelis

Parengta Elektroninių dokumentų ilgalaikio išsaugojimo modelio 2.1 versija. Modelį galite rasti čia...


2008-10-09

MARC 21 ir AACR2 katalogavimas Aleph 18 aplinkoje (atnaujinta 2009-02-20)

2008 m. spalio 13–30 d. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo bibliotekų ats­to­vams buvo organizuojami mokymai „MARC 21 ir AACR2 katalogavimas Aleph 18 aplinkoje“. Mokymai vyko Kauno technologijos universiteto In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to Informacinių technologijų diegimo centre (Studentų g. 67-201, Kau­nas). Spalio 29 d. vyko mokymai PDB kataloguotojams.
Spalio 13–16 d. Vilniaus universiteto Nuotolinių studijų centro Vaizdo kon­fe­ren­ci­jų studijoje (Šaltinių g. 1, Vilnius) ir Klaipėdos universiteto Dis­tan­ci­nio mo­ky­mo kla­sė­je (H. Manto g. 84-303, Klaipėda) vyko mokymų  „MARC 21 ir AACR2 ka­ta­lo­ga­vi­mas Aleph 18 aplinkoje“ vaizdo konferencijos. Į mo­ky­mus Kaune nepatekę bib­lio­te­kų darbuotojai galėjo stebėti mokymus vaiz­do kon­fe­ren­ci­jos būdu.
Lapkričio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (Žygimantų g. 1 / T. Vrub­lev­s­kio g. 8, Vilnius) vyko seminaras „Reti leidiniai ir rankraščiai“.
Mokymų  programa
Mokymų medžiaga: [LDR, 0XX], [1XX-1], [1XX-2], [130, 240, 243, 630, 730], [210, 222, 247], [245], [246], [25X–3XX], [4XX], [5XX], [5XX užd.], [6XX], [740], [76X–78X], [Unif. antraštės], [Kat. vadovas], [Aleph], [PDB]


2008-10-08

LABA posėdis

2008 m. spalio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvy­ko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.


2008-09-30

ETD dokumentų plagijavimo patikros galimybių studija

Parengta ETD dokumentų plagijavimo patikros galimybių studija. Studiją galite rasti čia...


2008-09-29

eLABa plėtros galimybių studija

Parengta eLABa plėtros galimybių studijos 2.1 versija. Studiją galite rasti čia...


2008-08-22

Atviras kompiuterinės įrangos pirkimo konkursas LABT08

    

Kauno technologijos universitetas kviečia įvairios paskirties kompiuterių, jų techninės, programinės ir kitos įrangos, reikalingos Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo ir Lietuvos distancinio mokymo tinklo projektams ir Kauno technologijos universiteto mokymo procesams vykdyti, tiekėjus (rangovus) dalyvauti atvirame konkurse LABT08 ir pateikti pasiūlymus parduoti įrangą pagal specifikacijas, nurodytas LABT08 dokumentuose. Plačiau...


2008-06-06

MARC 21 ir AACR2 mokymo kursai
(atnaujinta 2008-06-26)

2008 m. birželio 9–13 d. vyko MARC 21 ir ir jo pagrindu pa­reng­tų ka­ta­lo­ga­vimo taisyklių Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) mokymo kur­sai.  Mokymus vedė kompanijos „The MARC of Quality“ (JAV) atstovė. Kur­suo­se da­ly­va­vo Lietuvos akademinių bibliotekų ats­to­vai. Mokymai buvo trans­liuo­ja­mi in­ter­netu.
Mokymų programa
Nuotraukos


2008-05-21

Projektų grupės „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentai interneto tinkle“ seminarai (atnaujinta 2008-06-26)

2008 m. gegužės 22 d. įvyko projektų „Lietuvos virtuali biblioteka bei vi­sa­teks­čių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ viešinimo seminarai:
  ● „Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių do­ku­men­tų duomenų bazės sukūrimas“, 2007 metai (rezultatų pristatymas)“,
  ● „Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kau­pi­mas ir pateikimas skaitytojams“, 2007–2008 metai (rezultatų pris­ta­ty­mas)“.
Seminarus organizavo Kauno technologijos universiteto Informatikos fa­kul­te­to Informacinių technologijų diegimo centras. Seminarai vyko Kauno tech­no­lo­gi­jos universiteto auloje (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas).
Seminaruose taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė Ex Libris atstovai, kuris supažindino su naujomis bibliotekinės informacijos sistemos Aleph ga­li­my­bė­mis ir pristatė naują Ex Libris produktą – Primo.
Renginio programa
Pranešimai: 1, 2, 3, 4, 5


2008-05-20

Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazės (PDB) pristatymas

2008 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi­nis­te­ri­jo­je įvyko Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazės (PDB) prista­ty­mas.
Pranešimai: 1, 2, 3, 4


2008-03-12

LKBA posėdis (atnaujinta 2008-06-27)

2008 m. kovo 12 d. įvyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) posėdis.
Pranešimai: 1


2008-02-19

LABA posėdis (atnaujinta 2008-06-27)

2008 m. vasario 19 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.
Pranešimai: 1, 2, 3, 4, 5


2008-02-15

Projektų grupės „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentai interneto tinkle“ seminarai (atnaujinta 2008-05-20)

2008 m. vasario 22 d. įvyko projektų „Lietuvos virtuali biblioteka bei vi­sa­teks­čių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ viešinimo seminarai:
  ● „Valstybinės svarbos projekto „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių do­ku­men­tų duomenų bazės sukūrimas“ tęstinumo ir plėtros galimybės“,
  ● „Prieiga prie sukauptų e. dokumentų per Lietuvos virtualią biblioteką“.
Seminarus organizavo Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Informacinių technologijų diegimo centras. Seminarai vyko Lietuvos parodų ir konferencijų centro „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) 3.2 salėje Vilniaus kny­gų mugės metu.
Renginio programa


2008-02-13

LVU ir LITNET ataskaitinė konferencija

Lietuvos virtualus universitetas    

2007 m. gruodžio 20 d. Vilniaus kolegijoje įvyko bendra Lietuvos vir­tua­laus universiteto 2007–2012 m. programos (LVU) ir Lietuvos mokslo ir stu­di­jų kompiuterių tinklo (LITNET) ataskaitinė konferencija. Plačiau... 

 

Administratorius Linas Salelionis
© 2003–2010 LABT